مشخصات

درباره

درباره من :

اطلاعاتی ثبت نشده

زبان های که بلدام :

Deutsch , فارسی

زبان های که در حال یادگیری هستم :

اطلاعاتی ثبت نشده

شخصی ها

مکان ها

آداب و رسوم

خوردنی ها

نوشیدنی ها

خریدنی ها

سرگرمی ها

دوستان

همراهی میشوم

همراهی میکنم

کشور هایی که سفر کرده ام

شهر هایی که سفر کرده ام

مکان هایی که بازدید کرده ام

آداب و رسومی که بازدید کرده ام

خوردنی هایی که خورده ام

نوشیدنی هایی که نوشیده ام

خریدنی هایی که خرید کرده ام

سرگرمی هایی که انجام داده ام

" "

<" ">

. . .
<" ">

نسخه آزمایشی